kaikairos@wp.pl 24 364 18 17

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Jest Czas”

jest_czas_logoOśrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Jest Czas" został założony w 2005 r. przez Stowarzyszenie "Kai Kairos", a jego działalność finansuje UM Płock - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Świadczona przez nas pomoc jest nieodpłatna i adresowana do osób w wieku 13-24 lat eksperymentujących i używających szkodliwie środki psychoaktywne pacjentów ośrodków stacjonarnych lub leczących się w ośrodkach ambulatoryjnych rodzin klientów dzieci i młodzieży z tzw. grup ryzyka i ich rodzin wychowawców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych itp.

Program naszego Ośrodka został tak skonstruowany, aby świadczyć możliwie szeroki zakres działań terapeutycznych związanych z uzależnieniem narkotykowym. Bazujemy na formie leczenia ambulatoryjnego, zakładając że istnieje grupa odbiorców (używających szkodliwie i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi), która nie chce lub nie może korzystać z programów długoterminowych leczenia stacjonarnego.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oferuje profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną i socjoterapeutyczną. Koncepcja psychoterapii prowadzonej w Ośrodku opiera się na podejściu eklektycznym z akcentem na programy behawioralno-poznawcze oraz systemowe. Podstawową formą działalności jest społeczność terapeutyczna, a głównym celem działań terapeutycznych - wyrobienie u naszych pacjentów umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z substancji psychoaktywnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Proces terapii organizujemy w taki sposób, aby poddający się jej Klient / Pacjent:

 • Zdobywał wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie.
 • Nabywał zdolność kontrolowania zachowań destrukcyjnych i ryzykownych.
 • Nabywał umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie rówieśniczej, dające możliwość samostanowienia i dbania o zaspokajanie własnych potrzeb.
 • Miał możliwość budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Rozpoczął proces samorealizacji.

Jak wspomniano wcześniej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień bazuje na formie społeczności terapeutycznej. Jest to forma życia zbiorowego, poprzez którą można osiągnąć znaczące i pożądane zmiany w zachowaniach osób nadużywających i eksperymentujących z narkotykami. Podstawowe zadanie społeczności terapeutycznej polega na stworzeniu środowiska społecznego, przypominającego powiązania i zależności występujące z jednej strony w rodzinie, z drugiej zaś w grupach formalnych, takich jak np. grupy szkolne. Stanowi więc ona istotny czynnik przygotowujący młodego człowieka do podejmowania w sposób odpowiedzialny ról i zadań osoby dorosłej w rzeczywistym życiu społecznym.

Podstawowe funkcje społeczności terapeutycznej to:

 • Zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa i poczucia przynależności.
 • Dostarczenie wzorców zachowań w bliskich, bezpośrednich relacjach interpersonalnych.
 • Korekcja destrukcyjnych zachowań.
 • Kształtowanie nowych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami napięcia i stresu w grupie.
 • Uczenie efektywnych form komunikacji z innymi i wyrażania własnych uczuć.
 • Jest alternatywną dla nieformalnej grupy rówieśniczej, formą podejmowania aktywności w grupie, przestrzegania norm i kształtowania postaw.

Program opiera się na eklektycznym podejściu terapeutycznym. Wykorzystane są w nim zarówno podejścia behawioralne, poznawcze jak i osiągnięcia terapii humanistycznej, egzystencjalnej, systemowej oraz terapii narracyjnej. W programie leczenia stosujemy założenia G. Jampolskiego związane z koncepcją leczenia uzależnionego umysłu (13 Przekonań Uzależnionego Umysłu - patrz niżej). Koncepcja ta obejmuje nie tylko pracę terapeutyczną związaną z już zaistniałymi zachowaniami uzależnieniowymi, ale także rozpoznawanie predyspozycji, czy też zachowań ryzykownych, które mogą stać się podłożem powrotu do nałogu. Działania terapeutyczne kierujemy na kształtowanie przekonań związanych z myśleniem opartym na miłości, tj.:

 • To, co dostrzegam u innych, odzwierciedla stan mojego umysłu. Istnieje wewnętrzna jedność wszelkiego życia.
 • Nic mi nie przeszkadza w odczuwaniu szczęścia i pełni istnienia już w tej chwili.
 • Moje bezpieczeństwo to moja bezbronność. Akceptacja przynosi mi spokój umysłu.
 • Moje poczucie wartości nie zależy od efektywności działania.
 • Miłość nie stawia warunków.
 • Przebaczenie zawsze zapewnia mi spokój umysłu.
 • Tylko teraźniejszość jest prawdziwa. Przeszłość przeminęła, a przyszłości jeszcze nie ma.
 • Żeby zmienić charakter moich przeżyć, muszę najpierw zmienić sposób myślenia.
 • Błędy powinny być naprawione. Nie muszę się za nie osądzać i karać, lecz wyciągnąć z nich naukę.
 • Tylko miłość jest prawdziwa, a prawdzie nic nie zagraża.
 • Jestem odpowiedzialny za otaczający świat i sam wybieram uczucia, których doświadczam. Wybieram cele możliwe do osiągnięcia.
 • Dawanie jest otrzymywaniem. Mój zysk nie może być niczyją stratą.
 • Już teraz jestem pełnym człowiekiem.
 • Szacunek do własnej osoby wypływa z miłości i zaakceptowania siebie takim, jakim jestem w tej chwili, oraz z dzielenia się miłością i akceptacją z innymi.
 • Nie mogę zmienić ludzi, lecz mogę zmienić sposób, w jaki ich widzę.

Badania efektywności programów terapeutycznych wskazują na to, że oprócz pracy terapeutycznej ukierunkowanej na zmniejszanie zachowań ryzykownych pogłębiających uzależnienie, ważna jest także kompensacja mniej zaburzonych sfer osobowości. Jest to możliwe opierając się na psychologicznych teoriach związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb psychicznych oraz na odkrywaniu wszelkich zaburzeń związanych z negatywnymi doświadczeniami przeżywanymi w procesie zaspokajania potrzeb. Doświadczenia są podstawą do kształtowania się poczucia własnej rzeczywistości, poczucia własnego „ja” i poczucia świata zewnętrznego. Podstawową potrzebą ważną dla rozwoju osoby jest samoakceptacja, tzn. potrzeba bycia nagradzanym, akceptowanym i kochanym. Ta właśnie potrzeba bycia akceptowanym, może w relacjach z najbliższymi (rodzicami, współmałżonkiem) prowadzić do zaniechania kierowania się w swoim postępowaniu własnym doświadczeniem na rzecz podejmowania zachowań, które będą nagradzane przez osoby znaczące ze środowisk patologicznych (np. subkultury młodzieżowe). Oznacza to, że osoba nie może czuć, że jest dobra, wartościowa i zasługująca na miłość, dopóki nie spełni jakiegoś warunku, np. nie osiągnie sukcesu, nie będzie mieć dobrych stopni w szkole lub tak jak w przypadku grupy narkomańskiej nie będzie brać środka uzależniającego. Celem psychoterapii jest odkrycie dążeń do samoaktualizacji i zlikwidowanie rozbieżności w zakresie własnego „ja” związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb psychicznych człowieka: miłości, bezpieczeństwa i wzrostu.

Psychoterapia prowadzona w Ośrodku ukierunkowana jest też na pomoc w odkrywaniu celu w życiu (V. E. Frankl) i odnajdywanie sensu życia w konfrontacji z egzystencjalnymi problemami: świadomością skończoności istnienia, lękiem związanym z poczuciem samotności człowieka, poczuciem własnej odpowiedzialności za własne istnienie i poczuciem braku sensu istnienia. Tego typu doświadczenia egzystencjalne wywołują często negatywne uczucia i lęk. Psychopatologia pojawia się wtedy, gdy człowiek zaprzecza swoim doświadczeniom egzystencjalnym chcąc uciec przed lękiem egzystencjalnym. Jednak kłamstwa i zaprzeczenia są źródłem wytworzenia się nowych lęków o kontekście neurotycznym. Ten lęk jest „bazą” do powstawania różnego rodzaju patologicznych zachowań, m.in. narkomanii. Celem tak rozumianej psychoterapii jest klaryfikacja, refleksja i zrozumienie życia pozwalające ludziom (pacjentom) znaleźć ich osobiste sposoby konfrontowania się z życiowymi wyzwaniami dalekie od patologicznych rozwiązań.

W Ośrodku prowadzimy też psychoterapię systemową ukierunkowaną na dokonanie zmian w rodzinie osób nadużywających środków psychoaktywnych, a więc w systemie, którego głównym celem jest zaspokojenie potrzeb poszczególnych członków oraz realizowanie zadań społecznych. Psychopatologia ujawniająca się u jednego z członków rodziny (np. uzależnienie dziecka) jest identyfikowana jako symptom, czy też „delegacja” patologii całego systemu rodzinnego. Zmiana w systemie wywołana np. zaprzestaniem używania środka odurzającego przez uzależnionego członka rodziny (dziecko leczy się w ośrodku), wprowadza pewnego rodzaju zakłócenie patologicznej homeostazy. Psychoterapia zmierza w kierunku zmiany dysfunkcjonalnych mechanizmów utrzymujących homeostazę w rodzinie (współuzależnienie rodziców) na mechanizmy pozwalające utrzymać istnienie systemu w nowej sytuacji (np. dziecka wyleczonego).

Nasi Klienci i ich bliscy mają do dyspozycji:

 • Grupę terapeutyczną i psychoedukacyjną dla pacjentów
 • Grupę terapeutyczną / wsparcia dla rodziców
 • Grupę psychoedukacyjną dla rodziców
 • Grupę postrehabilitacyjną: - klientami tej grupy są osoby, które ukończyły leczenie w ośrodkach stacjonarnych i ambulatoryjnych - pacjenci uczestniczą we wszystkich dodatkowych zajęciach: socjoterapia, muzykoterapia, arteterapia i terapia zajęciowa
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia z muzykoterapii dla różnych grup
 • Zajęcia z arteterapii dla różnych grup
 • Zajęcia z choreoterapii

Terapia ambulatoryjna pozwala na wszechstronne oddziaływanie na te grupy osób, które nie są skłonne poddać się wielomiesięcznej terapii w ośrodku lub są nastawione na krótkoterminowe formy terapeutyczne. W programie Ośrodka wykorzystywana jest też metoda indywidualnych przypadków w odniesieniu do celów terapii z poszczególnymi odbiorcami. Schemat - oczywiście w ujęciu modelowym - terapii w naszym Ośrodku przebiega następująco:

Każdy pacjent przyjmowany do Ośrodka przechodzi kwalifikację wstępną dokonywaną przez Zespół Kwalifikacyjny Ośrodka. Z Klientem oraz jego rodziną podpisywany jest wstępny kontrakt oraz omawiany jest plan terapii.
W fazie wstępnej klient odbywa co najmniej 5 spotkań z terapeutą prowadzącym go w dalszej terapii.
Decyzję o przyjęciu klienta do programu podejmuje Zespół terapeutyczny. Każdy Klient posiada Indywidualny Program Terapii, który realizuje w porozumieniu z terapeutą prowadzącym. W porozumieniu z sojoterapeutą Klient przygotowuje też Indywidualny Plan Edukacyjny. Socjoterapeuta ustala wraz z klientem i placówką szkolną warunki umożliwiające Klientowi w najbardziej dogodny sposób uczestnictwo w terapii oraz kontynuację nauki szkolnej.
Jednocześnie Klient uczestniczy w programie realizowanym przez wszystkich uczestników społeczności terapeutycznej, tj. terapii grupowej, zajęciach socjoterapeutycznych, terapii zajęciowej, arteterapii, choreoterapii i terapii rodzinnej.mPod koniec programu terapeutycznego po około 12 miesiącach Klient uczestniczy w spotkaniach Grupy Twórczego Rozwoju i przygotowuje plan radzenia sobie poza grupą terapeutyczną. Klient może po zakończeniu procesu leczenia uczestniczyć w zajęciach grupy postrehabilitacyjnej. Ponadto równolegle prowadzimy szereg działań intensyfikujących proces leczenia klienta, a więc:

 • Jest on zobowiązany do prac na rzecz Ośrodka oraz udziału w inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie Kai Kairos.
 • W terapii uczestniczy także jego rodzina. Rodzice spotykają się na comiesięcznych grupach psychoedukacyjnych, treningowych oraz na indywidualnych sesjach terapeutycznych rodzinnych lub małżeńskich.
 •  Prowadzona jest też ścisła współpraca ze środowiskiem szkolnym Klienta.

Program ośrodka zakłada też pracę z grupami ryzyka dzieci i młodzieży. Praca z tymi grupami obejmuje cykliczne zajęcia socjoterapii, muzykoterapii, arteterapii. Każdy klient Ośrodka, niezależnie od poziomu zaawansowania terapii, może korzystać w trakcie dyżurów specjalistów z pomocy indywidualnej: konsultacji, poradnictwa, terapii indywidualnej, interwencji wychowawczych, mediacji.
Nasi pacjenci uczestniczą w cyklicznych spotkaniach społeczności Ośrodka, a każdy członek zespołu teraputycznego zobowiązany jest do cotygodniowego udziału w mitingach kliniczno-superwizyjnych kadry.

 dofinansowano_ze_srodkow_miasta

UMP

Nasz adres

09-400 Płock
ul. Rembielińskiego 6a
pawilon handlowy I piętro
tel. (024) 364-18-17

Zapraszamy w

poniedziałek, wtorek - 16:00 - 18:00
środy - 16:00 - 20:00
czwartek, piątek - 16:00 - 18:00

Mapa dojazdu